Въведение в програмирането с Java

Детайли за курса:

НАЧАЛО: ОКТОМВРИ 2017 г.
МОЖЕ ДА РЕЗЕРВИРАТЕ СВОЕТО МЯСТО ЗА НОВА ГРУПА ПРЕЗ 2018 г. сега!

10% ОТСТЪПКА, АКО ДОВЕДЕТЕ ВАШ ПРИЯТЕЛ!

Какво вече трябва да знаят курсистите?

Курсът е подходящ за напълно начинаещи в сферата на програмирането. Изискванията за него ще са сведени до минимум, като притежаването на аналитично мислене би било солиден плюс. Предишен опит с програмиране не е нужен, но би помогнал за бързото навлизане в материята. Задължително е курсистите да имат добра обща компютърна грамотност. Преди всичко, курсистите трябва да имат голям стимул да учат и да навлизат в света на програмирането. Голяма част от терминологията в програмирането е на Английски език, ето защо е добре той да се знае на едно средно ниво. Устните лекции ще са на Български език, както и част от помощните материали, но голяма част от информацията на слайдовете на презентациите ще е на Английски език.

За кого е подходящ курсът?

Този курс е подходящ най-вече за хора, които искат да се насочат към професията програмист. Курсът ще даде широк набор от познания за един от най-разпространените езици за програмиране – Java, като след завършването, и с усилена подготовка, би било възможно започване на работа като младши програмист.

Какви познания ще придобият курсистите?

Курсът ще запознае курсистите с всичко необходимо за да могат да участват в разработването на големи проекти базирани на Java, който се използва най-често за създаването на големи приложения и системи. Ще научат цялостната методология зад езика както и най-добрите практики в индустрията. Също така ще се запознаят с инструментите които са широко разпространени и изпозвани от екипите, които разработват софтуер.

Колко дълъг ще е курсът?

Общото времетраене на курса ще е 60 астрономически часа, разпределени в 15 седмици. Всяка седмица ще има по две учебни сесии от по два часа или общо по 4 астрономически часа на седмица. Сесиите ще включват както теоретична част, така и практическа работа. Учебните сесии ще се провеждат след работно време, с начало 19:00 ч. в работни дни. Освен учебните сесии, на курсистите ще се предоставят материали за теоретична подготовка, както и задачи между учебните сесии.

Какво ще бъде преподавано?

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА

  • Въведение – какво е програмиране, история, Java, видове софтуер, архитектура на компютрите, други езици за програмиране. – 40 мин
  • Java – Как работи, Стъпки на изпълнение на програмния код, Виртуална Машина, Връзка между операционна система и Java. – 40 мин
  • Инструменти за разработка – JDK (Java Development Kit), Eclipse (интегрирана средата за разработка), SVN. – 30 мин
  • Обща информация – 10 мин

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И КОНЦЕПЦИИ

  • Работа в средата за разработка – 20 мин
  • Оператори в Java – 20 мин
  • Бройни системи – 10 мин
  • Примитивни типове данни – 30 мин
  • Какво предлага JDK – 10 мин
  • Примерни програми на Java в Eclipse – 30 мин

ТЕРМИНИ И КОНЦЕПЦИИ 2

  • Променливи – 30 мин
  • Блокове за управление (if – else) – 30 мин
  • Switch – case блок – 15 мин
  • Примери и упражнения – 45 мин

ТЕРМИНИ И КОНЦЕПЦИИ 3

  • Цикли (loop) – for – 40 мин
  • Цикли (loop) – while – do – 40 мин
  • Примери и упражнения – 40 мин

МАСИВИ

  • Въведение – 40 мин
  • Деклариране, създаване – 30 мин
  • Обхождане на масиви – 20 мин
  • Двумерни (Многомерни) масиви – 20 мин
  • Работа с масиви – промяна, манипулация, предаване към функции. – 30 мин

ФУНКЦИИ (МЕТОДИ)

  • Дефиниране и използване – 20 мин
  • Полза от функциите – 20 мин
  • Разделяне на подзадачи – 20 мин
  • Логическа последователност – 30 мин
  • Упражнения – 30 мин

СТРИНГОВЕ

  • Въведение – 10 мин
  • Обработка – 20 мин
  • Сравнение, търсене, разделяне – 30 мин
  • Регекси (Pattern Matching) – 20 мин
  • Други операции – 10 мин
  • Примери – 20 мин

ПРАКТИКА ВЪРХУ МАСИВИ И СТРИНГОВЕ

  • Задачи върху масиви – 60 мин
  • Задачи върху стрингове – 60 мин

ВЪВЕДЕНИЕ В ОБЕКТНОТО ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ (ООП)

  • Как е представен езикът Java? – структура и архитектура на езика – 20 мин
  • Класове и обекти – описание и характеристики, конструктори, полета, методи. – 60 мин
  • Примери и използване на класове/обекти – 40 мин

ООП – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

  • Класове и под класове – 20 мин
  • Модификатори за достъп – 20 мин
  • Връзка между клас и под клас – 20 мин
  • Конструктори в под класове и класове – 10 мин
  • Примери – 40 мин

ООП – ПОЛИМОРФИЗЪМ

  • Демонстрация на полиморфизъм (Casting) – 60 мин
  • Абстрактни класове, интерфейси, методи и обекти – 60 мин

GENERICS

  • Какво е Generic? – 10 мин
  • Защо се използва – 30 мин
  • Дефиниции, Трансформация на типове (Casting) – 50 мин
  • Boxing и Auto – boxing концепция – 30 мин

ООП ДИЗАЙН

  • Шаблони (Design Patterns) – 20 мин
  • Singleton – 20 мин
  • Factory – 30 мин
  • Strategy – 30 мин
  • Decorator – 20 мин
  • Builder – 20 мин

СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

  • Листове – Array List, Linked List
  • Стек – Stack
  • Опашка – Queue
  • Операции, използване

СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ 2

  • Hashcode() & equals() методи
  • Таблица
  • Сет
  • Сортирана Таблица и Сет
  • Колизии
  • Примери

СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ 3

  • Рекурсия
  • Дървета
  • Имплементация на Стек и Опашка
  • Примери

АЛГОРИТМИ

  • Сложност на програма
  • Изследване на структурите от данни
  • Сортиране на масиви и колекции
  • Примерни задачи и сложности

АЛГОРИТМИ 2

  • Добри практики
  • Алгоритми използвани в JDK
  • Задачи давани на интервюта
  • Примерни задачи и сложности

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

  • Видове изключения
  • Прехващане на изключения
  • Throw и re-throw на изключения
  • Stack Trace – поредица от извиквания
  • Finally блок

ПОТОЦИ ОТ ДАННИ

  • Въведение
  • Видове потоци от данни
  • Четене и писане във файлове
  • Примери

ЗАДАЧА С ПОТОЦИ ОТ ДАННИ И МАСИВИ

  • Дефиниране на заданието
  • Цялостна имплементация на задачата

БАЗИ ОТ ДАННИ

  • Концепция
  • Основи на базите от данни

РАБОТА С БАЗИ ДАННИ В JAVA

  • Интерфейс Driver
  • Извличане на информация от база данни
  • Записване на информация в база данни
  • Практика

ЗАДАЧА С ОБЕКТИ, КЛАСОВЕ И КОЛЕКЦИИ И БАЗИ ОТ ДАННИ

  • Дефиниране на заданието
  • Цялостна имплементация

ТЕМИ ЗА НАПРЕДНАЛИ

  • Променливи и непроменливи обекти
  • Интерфейс Connection
  • Транзакции
  • Класът System
  • Класът Class
  • Рефлексия
  • Сериализация на обекти
  • Работа с Дати

JAVA & JAVA WEB

  • Променливи и непроменливи обекти
  • Какво е Интернет, Protocols, HTTP, URL, Resource, ТCP, IP.
  • Java и решенията за Web – Web Containers, Apache Tomcat, Servlets, JSP
  • Request, Response & Session terms.

BUILDING WEB APP

  •HTML, CSS, Javascript crash topics
  •Creating Java Web App using all tools

ЗАДАЧА ЗА ИЗПИТ

  • Задание
  • Решаване

РЕШАВАНЕ НА ИЗПИТНАТА ЗАДАЧА – 4 ЧАСА

Как ще бъдат оценявани курсистите?

Нивото на получените знания ще бъде оценено, чрез изпитна задача на края на курса.

След завършването на курса се издава сертификат. Plovdiv Academy ще помага активно на курсистите при търсенето на реализация в сектора на информационните технологии.

За цена на курса или каквито и да било други въпроси, можете да се свържете с нас.

Резервирайте място за курса още сега:

За успешна резервация е задължително да попълните всички полета.

Вашето име*:

Вашият имейл адрес*:

Вашият телефон*:

Лектор

Радко Люцканов-Лектор

Радко Люцканов

Радко има над 8 години опит в програмирането, по-специално в разработката на Web приложения с Java и PHP езици за програмиране. Завършвайки магистратура в King's College London, той придобива широки познания по програмиране и разработване на софтуер, предимно с Java. По време на обучението си, работи за маркетингова агенция в Лондон и участва в създаването на десетки Web платформи за множество различни клиенти. Натрупва опит в изграждането на Web приложения, което му позволява да създаде собствена система за управлението на информация (CMS), която служи за основа на десетки уеб сайтове. До скоро работеше, като старши Java програмист в Accenture Plc, където се занимаваше с разработката на e-commerce решения базирани на най-развитите Java платформи. В момента работи като Софтуерен Инженер за успешен стартъп в сферата на маркетинга. Също така разработва и нови уеб сайтове, базирани на CMS системата, която доразвива и в момента. Радко използва широк набор от технологии и софтуерни инструменти, което му позволява да разработва софтуер с най-подходящите за целта open-source иновации.


Бюлетин

Научавайте първи всички новости около академията.